Włącz ułatwienia dostępu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest  Fundację JiM z siedzibą w Łodzi, ul. Tatrzańska 105;
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@jim.org;
3) Twoje dane osobowe, obejmujące informacje niezbędne do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, będą przetwarzane:
a) w celu i zakresie niezbędnym do informowania w formie newsletter’a o wydarzeniu pn. 13th Autism-Europe International Congress Cracow  2022, 
b) w celu i zakresie niezbędnym do informowania o planowanych inicjatywach oraz projektach realizowanych w przyszłości przez Fundację oraz międzynarodowe stowarzyszenie Autism-Europe,
przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowi przede wszystkim dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 7 RODO;
4) odbiorcą danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) uprawnione podmioty zapewniające obsługę informatyczną lub prawną na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;
c) międzynarodowe stowarzyszenie Autism-Europe w związku z planowanymi i realizowanymi przez ten podmiot projektami, w celach informacyjnych;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie to zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;
6) dane zgromadzone ww. celach będą przechowywane:
a) do daty 13th Autism-Europe International Congress Cracow  2022 oraz na czas jego trwania, a po jego zakończeniu przez czas promocji wydarzenia, nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa;
b) w celu i zakresie niezbędnym do informowania o planowanych inicjatywach oraz projektach realizowanych w przyszłości przez Fundację oraz międzynarodowe stowarzyszenie Autism-Europe do czasu cofniecia zgody.
7) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
8) dane osobowe nie będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie będzie mogło być zrealizowane; ponadto, ze względu na to, że przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany nie będzie mogło być zrealizowane prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO; 
9) jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, ponieważ bez nich nie jest możliwe wzięcie udziału w 13th Autism-Europe International Congress Cracow  2022 oraz uzyskanie informacji o planowanych inicjatywach i projektach realizowanych przez Fundację oraz międzynarodowe stowarzyszenie Autism-Europe; zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.